Search This Blog

Sunday, January 6, 2013

ஏர் முனை Std:7"ஏர் முனை" என்னும் இப்பாடல் 7ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடப்பிரிவின் கீழ் அமைந்துள்ளது .

இப்பாடல் உழவின் உன்னதத்தைப் பற்றி விளம்புகிறது.

இதனை எனது மாணவர்களுக்காக எளிய இனிய வடிவில் சமர்ப்பிக்கிறேன்.

தொகுத்து வழங்கியவர் & ஆசிரியர்:
சித்ர கலா.ப (தமிழ் ஆசிரியர்) (Vani Vidyalaya CBSE School)

Edited by:
Rajesh.A

No comments:

Post a Comment

Translate